De boekenlijst van SAS2000


Dit zijn de boekenlijstenoverzicht van de boeken die gebruikt zijn voor alle onderzoeken, scripties en films! Niets is volledig compleet, dus heeft u een boek, tijdschrift of iets anders, dan voeg ik dit gaarne er bij, om deze lijst zo compleet mogelijk te maken.

SAS2000 Lijst:

Zedenalmanak 2001 - 2003

Commissie Deetman © 2011 deel 1

Commissie Deetman © 2011 deel 2

Commissie Samsong © 2012 deel 1

Commissie Samsong © 2012 deel 2

Commissie Samsong © 2012 deel 3

Seksueel Misbruik van Jongens door Ron van Outsem © 1992

J. van den Broek,   Er zijn geen namen voor, Jongens als slachtoffer van seksueel  misbruik.   Ambo,  Baarn, 1991.

Bij stukjes en beetjes van Sietse Dijkstra© 1998

 

J. Beelen, diverse onderzoeken.

 

 

 

 

 

Literatuurlijs

Alphen, van, Hans, Seksueel misbruik van mannen en jongens nog een miskend probleem, Haagsche Courant, 26 augustus 1992.

Bolton, F.G.; Morris, L.A.; MacEachron, A.E., Males at risk. The other side of child seksual abuse, Newbury Park, Sage Publications, 1989.

Dijkstra, Sietske, Onderzoek naar seksueel misbruik van jongens, Jeugd en samenleving, afl. 3, 1995.

Dijkstra, Sietske, Bij stukjes en beetjes, mannen die als kind seksueel misbruikt zijn. Utrecht, TransAct,cop., 1996.

Drijer, Nel, Een lege plek in mijn geheugen, seksueel misbruik van meisjes door verwanten. Den Haag, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 1988.

De hulpverlening, Deventer, van Loghum Slaterus, 1987. Freeman- Longo, 1986

Frieling, J.; Hulst, K.; Drion, N., Kun je hier overal over praten? Seksueel misbruik van meiden en jongens: de ervaringen van de kindertelefoon Groningen, Jeugd en Samenleving, afl. 20, 1990.

Geneeskundige Inspectie voor de Geestelijke Volksgezondheid, Signaleren en hanteren vam incest/ seksueel geweld; syllabus ten behoeve van verpleegkundige opleidingen, Rijswijk, GIGV, 1991. 

Heemelaar, Mathieu, Seksualiteit, intimiteit en hulpverlening, Houten/ Diegem, Bohn Stafleu Van Loghum, 1997.

Hunter, Mic, Abused boys, the neglected victims of seksual abuse. Lexington; Massachussets, Lexington Books, 1990.

Klein, de, Katrien; Prinsen Geerlings, Marieke, Het blijft toch onder ons, opening van zaken over incest, Zutphen, Walburg pers, 1995.

Pierce, R.; Pierce, L.H., The sexually abused child: a comparison of male and female, 1985.

Schoemaker, B., Niet gehoord en niet gezien. Verwerking van seksuele trauma's bij vrouwen en mannen, Lisse, Swets en Zeitlinger, 1991.

Staffeleu, J., Verklaringen voor incesteus gedrag, 1992.

Visser, de, Ellen, Beschadigde mannen", Volkskrant, 17 januari 1998

Wafelbakker, F., Raijmakers, L.P.T., Commissie Seksueel Misbruik van Jeugdigen, Handelen bij vermoeden van seksueel misbruik van kinderen en jeugdigen; richtlijnen voor beroepsbeoefenaren, Assen,Van Gorcum/ Dekker & van de vegt, 1994.

Wafelbakker, F., Raijmakers, L.P.T., Commissie Seksueel Misbruik van Jeugdigen, Handelen bij vermoeden van seksueel misbruik van kinderen en jeugdigen II; richtlijnen SMJ in de praktijk, Assen,Van Gorcum/ Dekker & van de vegt, 1995.

Woelinga, Heleen; van Staa, Marianne & Eeland, Karin, Hulpverlening aan seksueel misbruikte kinderen en hun gezin, Amsterdam, VU uitgeverij, 1992.

Woltring, Lauk, Jongens tussen branie en verlegenheid. Sekse-specifiek werken met jongens, Culemborg, Lemma, 1988.

Boekenlijst 2:

Ook via internet kan informatie vergaard worden:

www.minjust.nl

www.zinloosgeweld.nl

www.kindertelefoon.nl

www.incest.nl

www.gerechtshof.nl

www.hulpnet.nl

www.slachtofferhulp.nl

Boekenlijsten

[1]  Nancy Chodorow is een Amerikaanse sociologe en heeft onderzoek gedaan naar de maatschappelijke

    verschillen tussen mannen en vrouwen.

[1]  Joop van Beelen, a.w., p. 8

[1]  Ron van Outsem, a.w., p. 31

[1]  Ron van Outsem, a.w., p. 44

[1]  Jos van den Broek, a.w., p. 25

Notenlijst hoofdstuk 4

[1]  Jos van den Broek, a.w., p. 33

[1]  Ron van Outsem, a.w., p. 51

[1]  Jos van den Broek, a.w., p. 34

[1]  Joop Beelen, a.w., p. 9

[1]  Jos van den Broek, a.w., p. 38

[1]  Jos van den Broek, a.w., p. 96 - 97

Notenlijst hoofdstuk 5

[1]  Transact is het landelijk centrum voor sekse-specifieke zorgvernieuwing en bestrijding van seksueel  geweld. Transact biedt scholing, advies en informatie ten aanzien van mannen- en vrouwenhulpverlening en hulpverlening en preventie gericht op seksueel geweld. Het stimuleren en verbeteren van de hulpverlening aan jongens en mannen met seksueel misbruikervaringen is een van hun projecten. Transact wordt gesubsidieerd door de overheid. Hulpverleners kunnen gebruik maken van de congressen en studiemiddagen die Transact organiseert.

Notenlijst hoofdstuk 6

[1]  van Dale, Groot Woordenboek den Nederlandse Taal, pag. 983

 

[1]  Sietske Dijkstra, Utrecht, 1991, p. 138 en p. 141


nog meer boekenlijsten:

 

 

 

Literatuurlijst

J. Beelen, mannen, verslaving en seksueel misbruik © 1995 + Methodiek, groepswerk & seksualiteit, © 1996 

Marijke ter Berge,  Operen op de keukentafel, © 1995

Roel Bouwkamp, Sjef de Vries, Handboek psychosociale therapie

Utrecht, © 1992

Jos van den Broek, Er zijn geen namen voor  © 1991

M. Delfos, Blijf van mij af, © 1995                                                       

Sietske Dijkstra, Bij stukjes en beetjes +  Met vallen en opstaan  

© 1998 + © 2000

 


More list of books:

 

 

Literatuurlijst

 

1.         Beelen, J., Hulpverlening aan mannelijke slachtoffers van seksueel geweld. Utrecht, Soman, 1991

2.         Daughtery, Lynn B.,  Het is niet voorbij. Vertaald door: Swildens, Liesbeth    Rotterdam, Donker, 1987

 3.        Gale, Jay., Voss, Jacqueline., Vrijen is verrukkelijk.    Vertaald door: Wibaut-Guilonard, Tineke, Amsterdam, Ploegsma, 1988

 4.         Stichting Schouder Aan Schouder (SAS2000).


Boekenlijst 3:

Beelen, J., Met andere woorden. Bespreekbaar maken van seksueel-misbruikervaringen van mannelijke cliënten, Utrecht, Transact, 1996* 

 

Cassiers, G., in Gestalt, Het proces van aanraken, Gestalt-therapie, en lichaamsgericht werken, in Tijdschrift voor Gestalttherapie, Jg. 8, najaar 2001

 

Dijkstra, S. Met vallen en opstaan. Hoe mannen en vrouwen betekenis geven aan geweldservaringen uit hun kindertijd, Delft, Eduron, 2000 (dissertatie) Utrecht, TransAct, 1996*

 

Haneveld, G.T., Medisch Gezondheidsboek, Ede, Zomer en Keuning, 1982

 

Kikke, E., Loskomen. Teruggaan naar wie wij in wezen zijn, Amsterdam, Bres, 2003

 

Kotulak, R., Inside the brain. Revolutionary discoveries of how the mind works, Kansas USA, Andrews McMeel Publishing, 1997

 

Lawick, J. van en M. Groen, Intieme oorlog. Over geweld en kwetsbaarheid in gezinsrelaties, Amsterdam, Van Gennep, 1998

 

Linden, P. van der, Het erkende lichaam. Over lichaamsgerichte therapie voor jongens en mannen doe seksueel misbruikt zijn, Utrecht, TransAct, 2002*

 

Loo, J. van der Loo, Mannen en intake, Utrecht, TransAct, 1994

 

Perquin, L. en A. Pesso, Pesso-psychotherapie bij de behandeling van de gevolgen van seksueel misbruik, internet-artikel z.j.

 

TransAct, Factsheet Seksueel misbruik bij mannen, Utrecht, TransAct, 2003*
 

§  Beek J. van, Wolf B. (2003) Groepsmaatschappelijk werk voor mannen met seksueel geweld ervaringen. Fiom werkboek MSG1. Fiom; Leerdam Druk, Leerdam

§  Beelen J. (1996) Met andere woorden. Bespreekbaar maken van seksueel-misbruikervaringen van mannelijke cliënten. Handleiding voor intakes en eerste gesprekken. Transact; Drukkerij Den Daas

§  Beelen J., Lubbers A. (2001) Uit de schaduw. Informatie voor mannen die in hun jeugd seksueel misbruikt zijn. Stichting Ambulante Fiom; Libertas Grafische Communicatie, Bunnik

§  Bernstein D.P., Ahluvalia T., Pogge D., Handelsman L. (1997) Validity of the childhood trauma questionnaire in an adolescent psychiatric population. Journal of the American Academy Of Child and Adolescent Psychiatry, 36:340-348

§  Bertels E. Cursus groepsbegeleiding aan mannen met seksueel misbruik ervaring.

§  Blitz D. (november 1998/ februari 1999) Jij een man en ik een kind. Voorstel tot het maken van een documentaire over Tobias Breekveldt, die als kind seksueel is misbruikt.

§  Bullens R.A.R. (1997) Blijvende verandering: Over de behandeling van plegers van seksueel misbruik. Pedagogisch Tijdschrift, 4/5: 271-283

§  Clarke S., Pearson C. (2000) Personal constructs of male survivors of childhood sexual abuse receiving cognitive analytic therapy. British Journal of Medical Psychology, June 73 (Pt 2): 169-177

§  CLAS: NIZW/ Expertisecentrum Kindermishandeling, i.s.m. Erkens J., Hendriks B. en Groefsema M. (2002) Hulpverlening voor alle betrokkenen bij seksueel misbruik. Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn

§  Davison F.M., Clare I.C., Georgiades S., Divall J., Holland A.J. (1994) Treatment of a man with a mild learning disability who was sexually assaulted whilst in prison. Medicine, Science and Law, October 34(4): 346-353

§  Doan L.A., Levy R.C. (1983) Male sexual assault. The Journal of Emergency Medicine, 1(1): 45-49

§  Donner B. (oktober 1998) Er komen woorden voor… (jongens en seksueel misbruik). Eindwerkstuk Opleiding Speltherapie; Hogeschool van Utrecht

§  Dijkstra S. (1996) Bij stukjes en beetjes. Mannen die als kind seksueel misbruikt zijn. Transact; Stichting Drukkerij C. Regenboog

§  Draijer N. (1988) Seksueel misbruik van meisjes door verwanten. Een landelijke onderzoek naar de omvang, de aard, de gezinsachtergronden, de emotionele betekenis en de psychische en psycho-somatische gevolgen. Den Haag, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

§  Fiom Fiom helpt. Vragen en problemen op het gebied van zwangerschap; afstand, adoptie en zoekacties; seksueel geweld en geweld in relaties; ouderschap.  Berg A. van den, Amsterdam

§  Fiom (2003) Gespreksgroep voor mannen met een seksueel geweld ervaring.

§  Frank Z. (1993) Dans- en bewegingsexpressietherapie, een effectieve behandeling voor seksueel misbruikte mannen. Tijdschrift voor Beweging en Hulpverlening, 1-18

§  Freedman S.R., Enright R.D. (1997) Vergeving als behandeldoel voor incestslachtoffers. Psychotherapie, 4(3): 221-248

§  Gartner R.B. (1997) An analytic group for sexually abused men. International Journal of Group Psychotherapy, July 47(3): 373-383

§  Geertzen M. (juni 1994) Incestgroepen in Nederland. Afstudeerscriptie Klinische Psychologie; Alphen aan den Rijn

§  Goudswaard H. (1999) Hoe therapeuten omgaan met vergelding en vergeving. Opzij, juli/ augustus: 44-47

§  Haalboom A.(2000) ‘Nu moet ik toch m’n broer aanpakken.’ Confrontatie na incest. M/V Zorg, 5

§  Hickson F.C., Davies P.M., Hunt A.J., Weatherburn P., McManus T.J., Coxon A.P. (1994) Gay men as victims of nonconsensual sex. Archives of Sexual Behavior, June 23(3): 281-294

§  Holmes G., Offen L. (1996) Clinicians' hypotheses regarding clients' problems: are they less likely to hypothesize sexual abuse in male compared to female clients? Child Abuse & Neglect, June 20(6): 493-501

§  Holmes G.R., Offen L., Waller G. (1997) See no evil, hear no evil, speak no evil: why do relatively few male victims of childhood sexual abuse receive help for abuse-related issues in adulthood? Clinical Psychology Review, 17(1):69-88

§  Holmes W.C., Slap G.B. (1998) Sexual abuse of  boys: definition, prevalence, correlates, sequelae, and management. Journal of the American Medical Association, December 2, 280(21): 1855-1862

§  Holmes W.C., Slap G.B. (1999) Interpretation of research on sexual abuse of boys. (In reply) Journal of the American Medical Association, June 16; 2186

§  Janikowski T.P., Bordiery J.E., Glover N.M. (1997) Client perceptions of incest and substance abuse. Addictive Behaviour, 22: 447-459

§  Janus M., Burgess A.W., McCormack A. (1987) Histories of sexual abuse in adolescent male runaways. Adolescence, 22: 405-417

§  Lab D.D., Feigenbaum J.D., De Silva P. (2000) Mental health professionals’ attitudes and practices towards male childhood sexual abuse. Child Abuse & Neglect, March 24(3): 391-409

§  Lambie I., Seymour F., Lee A., Adams P. (2002) Resiliency in the victim-offender cycle in male sexual abuse. Sexual Abuse: A Journal of Research and Treatment, January 14(1): 31-48

§  Linden P. van der. (2003) Seksueel misbruikte jongens. Informatie voor hulpverleners en beroepskrachten. TransAct

§  Loo J. van der (1997) Mannen en intake. Handleiding voor een seksespecifieke intake van mannelijke cliënten in de geestelijke gezondheidszorg. Transact; Drukkerij Zuidam, Utrecht

§  Loo J. van der (SOMAN), Geurts R. (RIAGG, SOMAN) (12 februari 1993) Hogeschool Katholieke Leergangen. Lezing. Seksespecifieke hulpverlening aan mannen.

§  McCormack A., Janus M., Burgess A.W. (1986) Runaway youths and sexual victimization: gender differences in an adolescent runaway population. Child Abuse & Neglect, 10: 387-395

§  Melles R., Bakhuizen N., Montfoort A. van (1995) Contextuele Hulpverlening bij seksueel misbruik. Ontwikkeling en werkwijze van het CLAS-project. Amsterdam: VU Uitgeverij

§  Oosterholt, D. (2003) Misbruikte mannen: ’Weer kunnen voelen is een begin. M/V Zorg, 1:18-19

§  Peeters-Thijssen B.M.A. (januari 1990) Incest en de verstandelijk gehandicapte.

§  Perquin L., Pesso A. (september 2000) Pesso-psychotherapie bij de behandeling van de gevolgen van seksueel misbruik. (p. 2-25)

§  Potterat J.J., Brody S. (1999) Interpretation of research on sexual abuse of boys. (To the editor) Journal of the American Medical Association, June 16; 281(23): 2185-2186

§  Rind B., Bauserman R., Tromovitch P. (1999) Interpretation of research on sexual abuse of boys. (To the editor) Journal of the American Medical Association, June 16; 281(23): 2185

§  Rubenstein M., Yeager C.A., Goodstein C., Lewis D.O. (1993) Sexually assaultive male juveniles: a follow-up. American Journal of Psychiatry, 150: 262-265

§  Salter D., McMillan D., Richards M., Talbot T., Hodges J., Bentovim A., Hastings R., Stevenson J., Skuse D. (2003) Development of sexually abusive behaviour in sexually victimised males: a longitudinal study. The Lancet, February 8; 361: 471-476

§  Schacht A.J., Kerlinsky D., Carlson C. (1990) Group therapy with sexually abused boys: leadership, projective identification, and countertransference issues. International Journal of Group Psychotherapy, October; 40(4): 401-417

§  Slachtofferhulp Nederland (november 2000) Seksueel geweld. Wat kunt u verwachten van hulpverlening, politie en justitie.

§  Spanjaard H. (1991) Plegers van seksueel geweld. Ontwikkelingen in hulpverlening en preventie: 82-103

§  Spanjaard H., Woelinga H. (1993) Vragen naar ervaringen met seksueel misbruik. Voorwaarden voor het signaleren van seksueel misbruik. SPD

§  Tienhoven H. van. (1998) Wraak en verzoening in de hulpverlening. Phaxx; augustus: 13

§  TransAct (oktober 2003) KEP. Een Kortdurend Eclectisch Protocol voor behandeling bij PTSS ten gevolge van seksueel geweld.

§  Verdeuzeldonk A. (Fiom), Leyten A. (RIAGG) (12 februari 1993) Hogeschool Katholieke Leergangen. Workshop 1. Mannen werken met mannen.

§  VSK Als je te maken krijgt met seksuele kindermishandeling.

§  VSK, Stichting VSK Zuid-Holland Blijf er niet mee zitten, doorbreek het isolement. Contactgroep voor mannen die seksueel misbruikt zijn.

§  VSK, Stichting VSK Zuid-Holland Tegen seksuele kindermishandeling binnen vertrouwensrelaties.

§  VSK (september 1999) Je leven weer in eigen hand. Informatiebrochure over het verwerken van seksuele kindermishandeling. Utrecht: VSK

§  VSK Voorlichting over de VSK. En de gevolgen voor slachtoffers, partners, andere betrokkenen.

§  VSK, Perspectief 20e jaargang, nummer 2: p.11-13

§  West D.J. (1998) Boys and sexual abuse: an English opinion. Archives of Sexual Behavior, December 27(6): 539-559

§  Woelinga H., Staa M. van, Eeland K., Bullens R., Mijlof B. (1991) Hulpverlening aan seksueel misbruikte kinderen en hun gezin. In Spanjaard H.; Plegers van seksueel geweld. Ontwikkelingen in hulpverlening en preventie: 82-103

§  Worling J.R. (1995) Sexual abuse histories of adolescent male sex offenders: differences on the basis of the age and gender of their victims. Journal of Abnormal Psychology, 104: 610-613

 

§  Zamanian K., Adams C. (1997) Group psychotherapy with sexually abused boys: dynamics in interventions. International Journal of Group Psychotherapy, January 47(1): 109-126


Weer een boekenlijst e.d.:

 

BRONVERMELDING

 


We hebben verschillende bronnen gebruikt bij het maken van dit onderzoek. Deze zijn hieronder vermeld:

Boeken:

 

De smerige leugen. Hellmut Karle Hamittan © 1992

Blijf van mij af. Martine Delfos, Harlekijn © 1995

Waarom zouden ze het doen? Mietske van Hooff, Eindhoven © 1989

Er zijn geen namen voor! Jos van der Broek, Baarn © 1991

Incest. J. van der Wal, Leiden © 1991

Seksueel Misbruik door Hulpverleners. Ox & C, Rijswijk © 1991

Signalen van Incest. Stg. Bijscholing Akademie Leffelaar, © 1998

Huisarts en seksueel misbruik. A. Kersten - van Beek & I. Vink © 1996