ONDERZOEK VAN PETER CASEMA © 2003

 

 

Inleiding 

 

Tijdens mijn stage bij een orthopedagogische instelling voor moeilijk tot zeer moeilijk lerende kinderen, kreeg ik regelmatig te maken met seksueel misbruikte kinderen. Hoe te signaleren en te handelen wist ik echter niet. Omdat ik de indruk had gekregen dat werkers met jongeren steeds meer te maken krijgen met slachtoffers van seksueel misbruik, acht ik het van belang om op de hoogte te zijn van hoe te handelen en te begeleiden. 

 

Tijdens mijn studie is er slechts incidenteel aandacht besteed aan seksueel misbruik. Hierbij  is het mij opgevallen dat in de literatuur omtrent seksueel misbruik die besproken werd, het in bijna alle gevallen gaat om een mannelijke dader en een vrouwelijk slachtoffer. Ik betwijfelde bij aanvang van het schrijven van deze scriptie of het aantal mannelijke slachtoffers van seksueel misbruik echt zo gering was als gesteld tijdens de lessen. Als dit echter niet zo is, dient er dan een sekse-specifieke benadering dan wel behandeling te komen? Daarom schrijf ik deze scriptie ook om meer duidelijkheid te krijgen over het signaleren en behandelen dan wel begeleiden van mannen met een seksueel misbruik verleden.

 

Tevens is het mijn doel om werkers door middel van deze website een theoretische achtergrond aan te reiken met een praktisch kader.

 

Aan de hand van bovenstaande kan ik de volgende doelstelling formuleren: door middel van literatuurstudie wil ik er achter komen of er binnen instellingen een sekse-specifieke benadering  noodzakelijk is voor het signaleren van en de hulpverlening aan mannelijke slachtoffers van seksueel. 

 

Om deze doelstelling te bereiken wil ik de volgende probleemstelling beantwoorden: is er een sekse-specifieke benadering binnen instellingen nodig voor het signaleren van en het hulpverlenen aan seksueel misbruikte mannen en gebeurt dit? 

 

Scriptie Peter Casema 2003 

Seksueel misbruik wordt maatschappelijk vanuit verschillende invalshoeken gedefinieerd (M.Heemelaar, 1997). Seksueel contact kan strafbaar zijn (een juridische afweging), ongewenst (een persoonlijke afweging) en ontoelaatbaar (morele afweging). In deze scriptie wordt seksueel misbruik als ongewenst omschreven. Ik definieer ongewenst als wanneer het kind het seksueel contact als onvrijwillig benoemt. Daar de strafwet alle seksuele contacten met jongeren onder de zestien jaar strafbaar stelt (tussen twaalf en zestien jaar als klachtdelict), hebben de meeste onderzoeken deze leeftijd als bovengrens, zo ook deze scriptie. Hiernaast moet er sprake zijn van ongewenstheid van de seksuele contacten.

 

Concreet gezien hanteer ik voor de term "seksueel misbruik " de volgende definitieseksuele contacten tussen een kind onder de zestien jaar en een familielid of met een persoon met een vertrouwensrelatie, die plaatsvinden tegen de zin van het kind of als het kind deze contacten -als gevolg van emotionele druk, vanzelfsprekend overwicht of dwang van de dader- niet kan weigeren. (vrij naar © N.Draijer, 1988).